Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

By- og regionsenterpolitikk - rapportering handlingsprogram 2018

25.02.2019

Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS

25.02.2019

Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2019

25.02.2019

Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022 - Rullering

25.02.2019

Karrieresentrene i Nordland,- erfaringer, strategier og videre arbeid

25.02.2019

Læreplassgaranti for bygg -og anleggsfag i Nordland

25.02.2019

Oppnevning av representant og varamedlemmer til representantskapet i Vigo IKS

25.02.2019

Rapportering på regionale planer i kultur, miljø og folkehelse

25.02.2019

Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

25.02.2019

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA

25.02.2019

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

25.02.2019

Vedrørende høring - Ny fjellov - NOU 2018:11

25.02.2019

Vigo IKS - utvikling og erfaringer

25.02.2019

Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 2018

25.02.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

08.04.2019

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

08.04.2019

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2020-2023

17.06.2019

Tertialrapport 1 - 2019

17.06.2019

Årsregnskap og årsberetning 2019

17.06.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019

Fant du det du lette etter?